Lovitura de stat de la 23 August 1944 – termenii armistiţiului

Sursa: http://avalon.law.yale.edu/wwii/rumania.asp#1

Traducere: Dumitru lui Nae

„În cele ce urmează sunt termenii acordului de armistiţiu român, care a fost semnat la Moscova[1]:

Acordul între guvernele Statelor Unite ale Americii, ale Regatului Unit şi a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe de o parte, şi Guvernul României, pe de altă parte, cu privire la un armistiţiu

Guvernul şi Înaltul Comandament al României, recunoscând faptul înfrângerii României în războiul împotriva Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, a Statelor Unite ale Americii, a Regatului Unit şi a Naţiunilor Unite, acceptă termenii armistiţiului prezentaţi de către guvernele puterilor aliate mai sus menţionate, care acţionează în interesul tuturor Natiunilor Unite.

Pe baza celor de mai sus, reprezentantul Inaltului Comandament Aliat (sovietic), mareşal al Uniunii Sovietice R. Y. Malinovski, autorizat în mod corespunzător de către guvernele Statelor Unite Americii, ale Uniunii Sovietice şi a Regatului Unit, care acţionează în interesele tuturor Natiunilor Unite, pe de o parte, şi reprezentanţii guvernului şi înaltului Comandament al României, ministrul de stat şi a ministru al justiţiei L. Pătrăşcanu, ministrul adjunct al Afacerilor Interne, adjutant al Majestăţii Sale Regele României, general D . Dămăceanu, prinţul Ştirbei şi dl G. Popp, pe de altă parte, deţinând competenţele corespunzătoare depline, au semnat următoarele condiţii:
1. Începând cu 24 august 1944, ora patru dimineaţa, România a întrerupt complet operaţiunile militare împotriva Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste pe toate teatrele de război, s-a retras din războiul împotriva Naţiunilor Unite, a rupt relaţiile cu Germania şi sateliţii săi, a intrat în război şi va purta război de partea Puterilor Aliate împotriva Germaniei şi Ungariei, în scopul restabilirii independenţei şi suveranităţii sale, scop în care alocă cel puţin douăsprezece divizii de infanterie.
Operaţiunile militare din partea forţelor armate române, inclusiv forţele navale şi aeriene, împotriva Germaniei şi Ungariei se vor desfăşura sub conducerea Inaltului Comandament Aliat (sovietic).
2. Guvernul şi înaltul Comandament al României se angajează să ia măsuri pentru dezarmarea şi arestarea forţelor armate ale Germaniei şi Ungariei de pe teritoriul românesc şi, de asemenea, pentru arestarea cetăţenilor din ambele state mentionate care îşi au reşedinţa în România. (A se vedea anexa la articolul 2).

3. Guvernul şi înaltul Comandament al României va asigura forţelor aliate şi sovietice libera circulaţie pe teritoriul românesc, în orice direcţie, dacă este impus de situaţia militară, guvernul român şi înaltul Comandament al României oferind acestui gen de mişcări toată asistenţa posibilă cu propriile sale mijloace de comunicaţii şi pe cheltuiala sa, pe uscat, pe apa şi în aer. (A se vedea anexa la articolul 3).

4. Frontiera de stat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi România, stabilită prin Acordul sovieto-român din 08 iunie 1940, este restabilită.
5. Guvernul şi înaltul Comandament al României va preda de îndată pe toţi prizonierii de război sovietici şi aliaţi din custodia sa, precum şi cetăţenii reţinuţi şi expulzaţi din România, Înaltului Comandament Aliat (sovietic) pentru revenirea acestor persoane în ţara proprie.
Din momentul semnării prezentilor termeni şi până la repatriere guvernul român şi Înaltul Comandament se angajează să furnizeze pe cheltuiala sa tuturor prizonierilor de război sovietici şi aliaţi, precum şi cetăţenilor expulzaţi şi arestaţi, şi persoanelor strămutate şi refugiate, cu hrană adecvată, îmbrăcăminte şi servicii medicale, în conformitate cu cerinţele de igienă, precum şi cu mijloacele de transport pentru întoarcerea tuturor acestor persoane în ţara lor.
6. Guvernul român va pune în libertate, indiferent de cetăţenie şi naţionalitate, toate persoanele arestate din cauza activităţilor lor în favoarea Naţiunilor Unite, sau din cauza simpatiilor lor cu cauza Naţiunilor Unite, sau din cauza originii lor rasiale, şi va abroga toată legislaţia discriminatorie şi restricţiile impuse în temeiul acestora.
7. Guvernul român şi Înaltul Comandament se angajează să predea ca trofee în mâinile înaltului Comandament Aliat (sovietic), toate materialele de război Germane şi ale sateliţilor ei situate pe teritoriul României, inclusiv navele de luptă Germane şi ale sateliţilor ei situate în apele româneşti.
8. Guvernul român şi Înaltul Comandament se angajează să nu permită exportul sau exproprierea a oricarei forme de proprietate (inclusiv obiecte de valoare şi monedă) aparţinând Germaniei, Ungariei sau cetăţenilor lor, sau a persoanelor rezidente pe teritoriul lor sau în teritoriile ocupate de ei, fără permisiunea Inaltului Comandament Aliat (sovietic). Aceştia vor păstra acest gen de proprietate într-o manieră care poate face obiectul indicaţiilor Inaltului Comandament Aliat (sovietic).
9. Guvernul român şi Înaltul Comandament se angajează să predea înaltului Comandament Aliat (sovietic) toate navele care aparţin sau au aparţinut Naţiunilor Unite care sunt situate în porturile româneşti, indiferent la ce comandă ar fi, pentru utilizarea de către Inaltul Comandament Aliat (sovietic) în perioada războiului împotriva Germaniei şi Ungariei, în interesul general al aliaţilor, aceste nave, urmând ulterior să fie returnate proprietarilor lor.
Guvernul român poartă răspunderea materială deplină pentru orice daune sau distrugere a proprietăţii menţionate mai sus până în momentul transferului aceasteia către Inaltul Comandament Aliat (sovietic).
10. Guvernul român trebuie să facă plăţi regulate în moneda românească cerute de Inaltul Comandament Aliat (sovietic) pentru îndeplinirea funcţiilor sale şi, în caz de necesitate, va asigura utilizarea pe teritoriul românesc a întreprinderilor industriale şi de transport, mijloacele de comunicare, centrale electrice, a întreprinderilor şi instalaţiilor de utilitate publică, a depozitelor de combustibil, ulei, produse alimentare şi alte materiale, precum şi servicii în conformitate cu instrucţiunile emise de Inaltul Comandament Aliat (sovietic).
Navele comerciale româneşti, fie în apele teritoriale sau străine, vor fi supuse controlului operaţional al Inaltului Comandament Aliat (sovietic), pentru a fi utilizate în interesul general al aliaţilor. (A se vedea anexa la articolul 10).
11. Pierderile cauzate Uniunii Sovietice prin operaţiuni militare şi prin ocuparea de către România a teritoriului sovietic vor fi imputate României de către Uniunea Sovietică, dar, luând în considerare faptul că România nu doar s-a retras din război, ci a declarat război şi faptul că este un zid împotriva Germaniei şi Ungariei, jupânii sunt de acord că compensaţiile pentru pierderile indicate vor fi făcute nu de către România în întregime, ci numai în parte, şi anume la suma de 300 (trei sute) milioane dolari SUA plătibili în şase ani în mărfuri (produse petroliere, cereale, produse din lemn, vase maritime şi fluviale, echipamente diverse etc.).
Despăgubirea plătibilă de către România pentru pierderile cauzate proprietăţii altor state aliate şi a cetăţenilor lor în România în timpul războiului, urmează să fie stabilită la o dată ulterioară. (A se vedea anexa la articolul 11).

12. Guvernul român se angajează, în cadrul termenelor indicate de către Inaltul Comandament Aliat (sovietic), să  remită Uniunii Sovietice în perfectă ordine şi complet toate obiectele de valoare şi materialele ridicate de pe teritoriul său în timpul războiului, aparţinând statului, organizaţiilor publice şi cooperativelor, întreprinderilor, instituţiilor sau cetăţenilor, cum ar fi: fabrici şi utilaje, locomotive, vagoane, tractoare, autovehicule, monumente istorice, valori muzeografice, precum şi orice alte bunuri.
13. Guvernul român se angajează să restabilească toate drepturile şi interesele legitime ale Naţiunilor Unite şi cetăţenilor lor pe teritoriul României, aşa cum erau înainte de război şi de a returna proprietatea lor completă şi în bună stare.
14. Guvernul român şi Înaltul Comandament se angajează să colaboreze cu Inaltul Comandament Aliat (sovietic), la arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război.
15. Guvernul român se angajează să se dizolve imediat toate organizatiile pro-Hitler (de tip fascist), situate pe teritoriul român, fie ele organizaţii politice, militare sau de para-militare, precum şi cele care  desfăşoară propagandă ostilă Naţiunilor Unite, în special Uniunii Sovietice, şi nu va permite în viitor existenţa unor organizaţii de această natură.
16. Imprimarea, importul şi distribuţia în România de periodice şi non-periodice, prezentarea de spectacole de teatru şi film, activitatea posturilor de radio, poştă, telegraf şi telefon se efectuează cu acordul Inaltului Comandament Aliat (sovietic). (A se vedea anexa la articolul 16).
17. Administraţia civilă românească este restabilită în întreaga zonă din România separată de nu mai puţin de cinci mii şi o sută de kilometri (în funcţie de condiţiile de teren) de linia frontului, organele administrative româneşti având angajament de îndeplinire în interesul restabilirii păcii şi securităţii, instrucţiunile şi ordinele înaltului Comandament Aliat (sovietic), emise de către acesta în scopul de a obţine executarea termenilor armistiţiului.
18. O comisie Aliată de Control va fi stabilită care va întreprinde până la încheierea păcii reglementarea şi controlul asupra executării lui a prezentilor termeni sub conducerea generală şi ordinele înaltului Comandament Aliat (sovietic), acţionând în numele Puterilor Aliate. (A se vedea anexa la articolul 18.)
19. Guvernele aliate consideră decizia de atribuire de la Viena a Transilvaniei ca fiind neavenită şi nulă şi sunt de acord că Transilvania (cea mai mare parte a acesteia) ar trebui să fie returnată României, sub rezerva confirmării de la acordul de pace, iar guvernul sovietic este de acord ca trupele sovietice trebuie să ia parte în acest scop, în cadrul operaţiunilor militare comune cu România, împotriva Germaniei şi Ungariei.
20. Termeni de faţă intră în vigoare la momentul semnării lor.
Adoptat la Moscova, în patru exemplare, fiecare în limbile rusă, engleză şi română, rusă şi engleză fiind autentic. 12 septembrie 1944.

De către autoritatea guvernelor Statelor Unite ale Americii, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Regatul Unit.
De către autoritate a guvernului şi înaltul Comandament al României.

Anexa la Acordul de armistiţiu între guvernele Statelor Unite ale Americii, Uniunea Sovietică, şi Regatul Unit, pe de o parte, şi Guvernul României pe de altă parte.
A. Anexa la articolul 2. Măsurile prevăzute la articolul 2 din prezentul armistiţiu cu privire la arestarea cetăţenilor din Germania şi Ungaria, în prezent pe teritoriul românesc, nu se aplică pentru cetăţenii acestor ţări de origine evreiască.
B. Anexa la articolul 3. Sub cooperarea Guvernului român şi înaltul Comandament al României, menţionată la articolul 3 din armistiţiu, se înţelege punerea la dispoziţia înaltului Comandament Aliat (sovietic) pentru utilizare, la discreţia sa în timpul armistiţiului toate aeronavele militare româneşti, construcţii şi instalaţii, porturi, cazărmi, depozite, aeroporturi, mijloace de comunicare, staţii meteorologice care ar putea fi necesare pentru nevoile militare, în stare bună şi completă cu personalul necesar pentru întreţinerea lor.
C. Anexa la articolul 10. Guvernul român va retrage şi răscumpăra în limitele de timp stabilite de înaltul Comandament Aliat (sovietic), toate exploataţiile de pe teritoriul românesc de monedă emise de înaltul Comandament Aliat (sovietic), şi va preda valuta astfel retrasă gratuit Inaltului Comandament Aliat (sovietic).
D. Anexa la articolul 11. Baza de calcul pentru decontarea compensaţiei prevăzute la articolul 11 ​​din prezentul Armistiţiu va fi dolarul american la paritatea aur din ziua de semnarea acordului, adică 35 (treizeci şi cinci) de dolari pentru o uncie de aur.
E. Anexa la articolul 16. Guvernul român se angajează că comunicaţiile radio, corespondenţa telegrafică şi poştală, corespondenţa cifrată precum şi corespondenţa de curierat, precum şi  comunicarea telefonică cu ambasade, misiuni diplomatice şi consulate ale unor ţări străine în România, vor fi efectuate în modul prevăzut de înaltul Comandament Aliat ( sovietic).
F. Anexa la articolul 18. Controlul asupra executării exacte a termenilor armistiţiului este încredinţat Comisiei Aliate de Control care urmează să fie stabilite în conformitate cu articolul 18 din acordul de armistiţiu.
Guvernul român şi organele lor trebuie să îndeplinească toate instrucţiunile Comisiei Aliate de Control care decurg din acordul de armistiţiu.
Comisia Aliată de Control va înfiinţa organe sau sectii încredinţându-le, respectiv cu executarea de diferite funcţii. În plus, Comisia Aliată de Control poate avea ofiţerii săi, în diferite părţi ale României.
Comisia Aliată de Control va avea sediul în municipiul Bucureşti.
Moscova: 12 septembrie 1944.


[1] Acest text a fost tegrafiat Departamentului de Stat de către Ambasada SUA din Moscova.”

3 comentarii la „Lovitura de stat de la 23 August 1944 – termenii armistiţiului”

      1. ai dreptate.
        noi, cei mai harnici si viteji dintre traci, n-am dat pagina sa vedem ca de fapt suntem niste rahatei care de mai bine de 2000 de ani ne vindem copiii.

Lasă un răspuns